Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Αναγκαιότητα - Στόχοι του ΕΑΝ
Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κυριότερες  αιτίες θανάτου στην Ευρώπη, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat 179/2014). Συγκεκριμένα, ένας στους τέσσερις θανάτους στην Ευρώπη των 28 οφείλεται στον καρκίνο. Η συστηματική συλλογή αξιόπιστων δεδομένων μέσω των Εθνικών (πληθυσμιακών) Αρχείων Νεοπλασιών στα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (65η Παγκόσμια Συνάντηση για την Υγεία, 2012) θεωρήθηκε αναπόσπαστο κομμάτι της Υγειονομικής Πολιτικής της κάθε χώρας και συμπεριλήφθηκε στα Συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (COM(2009)291-24.6.2009). Η συνεισφορά των Αρχείων Νεοπλασιών θεωρείται πολύτιμη και οικονομικά αποδοτική στην παροχή στοιχείων για τη χάραξη στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών υγείας με στόχο την κοινή αντιμετώπιση και τη μείωση της συχνότητας του καρκίνου στα κράτη-μέλη.

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, το οποίο μπορεί να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με την αποτύπωση της συχνότητας της νόσου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν αναλογιστεί κανείς ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η αύξηση που παρατηρείται στη θνησιμότητα από καρκίνο τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 31/3/2014 Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ με τίτλο «Αιτίες θανάτων έτους 2012», οι θάνατοι από νεοπλασματικές νόσους αντιστοιχούν στο 24,2% των συνολικών θανάτων που σημειώθηκαν το 2012 στη χώρα μας.  

Συνεπώς, η ορθή λειτουργία του ΕΑΝ, η οποία συνίσταται στην έγκυρη και έγκαιρη καταγραφή των δεδομένων που αφορούν στις νεοπλασίες αποτελούν βασική προτεραιότητα τόσο για το ΚΕΕΛΠΝΟ  όσο και για το Υπουργείο Υγείας.  

Οι κύριοι στόχοι του ΕΑΝ είναι:
· Η συστηµατική συλλογή δεδομένων της, κατά αιτίας, νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρκίνο, η αποτύπωση της γεωγραφικής της κατανοµής και η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξής της στη χώρα µας.
· Ο προσδιορισµός των οµάδων του πληθυσμού, οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου, η κατανοµή των περιπτώσεων ανά στάδιο διάγνωσης της νόσου και η παρακολούθηση των ποσοστών επιβίωσης.
· Η αξιολόγηση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού - πληθυσμιακού ελέγχου.
· Η διεξαγωγή και προώθηση κλινικών και επιδημιολογικών (περιγραφικών και αναλυτικών) μελετών. Η παροχή ανώνυμων στοιχείων σε διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation), ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου (International Agency for Research on Cancer) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Αρχεία Νεοπλασιών (European Network for Cancer Registries).
 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.