Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Σημείωση: λόγω απαίτησης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
ο Κατάλογος Προμηθευτών ΚΕΕΛΠΝΟ και τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ που περιέχουν προσωπικά δεδομένα αναφορικά
με επιτυχόντες, επιλαχόντες, απορριπτέους κ.λπ. δεν αναρτώνται, μέχρι νεώτερης ενημέρωσης.


Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας
- Μαρούσι 21-9-2018 Αρ. Πρωτ.: 3670
ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 15:00)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00
Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5212001-822-874-882-884


- Μαρούσι 26-9-2018 Αρ. Πρωτ.: 12345/26-9-2018
Θέμα: Ανάκληση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2365/25-6-2018
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:00)

Διαγωνισμοί
- Μαρούσι 17-10-2018 Αρ. Πρωτ.: 17008_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε θέματα υγείας και ασφάλειας (CPV:71317210-8)
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός δέκα (10) ημερών.

- Μαρούσι 17-10-2018 Αρ. Πρωτ.: 17007_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων στα κτήρια του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (CPV:50750000-7 "Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων")
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός δέκα (10) ημερών.

- Μαρούσι 15-10-2018 Αρ. Πρωτ.: 16207_ΚΠ
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ’ αριθμ. 2/2018 Διακήρυξης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εμβολίων, προϋπολογισμού 184.652,00€ συμπεριλαμβανομενου Φ.Π.Α.., για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ώρα 14:00)


- Μαρούσι 9-10-2018 Αρ. Πρωτ.: 14664_ΚΠ 
Θέμα: Ανακοίνωση ματαίωσης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:18PROC003516919)
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11:00)

- Μαρούσι 5-10-2018 Αρ. Πρωτ.: 14011_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, ώρα 14:00) 

- Μαρούσι 26-9-2018 Αρ. Πρωτ.: 3743
ΑΔΑΜ: 18PROC003746414
Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εμβολίων (CPV:33651600-4) για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 16:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 19-10-2018 ώρα 12:00

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.