Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας

_________________________________________________________________________________________________________________
Μαρούσι 7/7/2016
Αρ Πρωτ.: 1639

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους νοσηλευτές ΔΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στη Συνεδρίασή του στις 6 Ιουλίου 2016 ενέκρινε τις  εισηγήσεις της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ  και αποφάσισε την ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων αναφορικά με τους νοσηλευτές ΔΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ. 

Με βάση τους Πίνακες αυτούς καλούνται οι επιτυχόντες να δηλώσουν αποδοχή της πρόσληψής τους.

Για τις θέσεις που παραμένουν άγονες, θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητά τους, με την επαναπροκήρυξη των θέσεων αυτών.
 1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΕ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
________________________________________________________________________________________________________________________________

Μαρούσι 4/7/2016
Αρ Πρωτ.: 1597


AΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους νοσηλευτές ΠΕ - ΤΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ.

Το Δ.Σ.  του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στη Συνεδρίασή  του στις 30  Ιουνίου 2016 ενέκρινε τις  εισηγήσεις της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ  και αποφάσισε την ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων αναφορικά με τους νοσηλευτές ΠΕ- ΤΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ κ.λπ.  
Με βάση τους Πίνακες αυτούς καλούνται οι επιτυχόντες να δηλώσουν αποδοχή της πρόσληψής τους.
Για τις θέσεις που παραμένουν άγονες, θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητά τους, με την επαναπροκήρυξη των θέσεων αυτών.
 1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ


Μαρούσι 15/6/16 
Αρ Πρωτ.:1424

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους ιατρούς που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ

Το Δ.Σ.  του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στη Συνεδρίασή  του στις 15 Ιουνίου 2016 ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ  και αποφάσισε την ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων, αποτυχόντων και αποκλεισθέντων, καθώς και αυτών που δεν αποδέχονται το διορισμό τους,  που αποτελούν και τους μοναδικούς Πίνακες που ενέκρινε το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση τους Πίνακες αυτούς καλούνται οι επιτυχόντες να δηλώσουν αποδοχή της πρόσληψής τους. Για τις θέσεις που παραμένουν άγονες, θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητά τους, με την επαναπροκήρυξη των θέσεων αυτών.


Διαγωνισμοί
- Διαγωνισμός ΟΙΚ 12633_22-7-16: "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας εργαστηριακών δοκιμασιών ταχείας διάγνωσης ελονοσίας"  (Ημερομηνία ανάρτησης: 23-7-2016)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, ώρα 12:00)
Παλαιότερες Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιτήρηση των Μεταδιδόμενων Νοσημάτων που πιθανώς να αποτελέσουν διασυνοριακή απειλή για την δημόσια υγεία»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, ώρα 12:30)
Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, ώρα 15:00-
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πληθυσμούς του αυξανόμενου προσφυγικού ρεύματος
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016, ώρα 15:30)

Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, ώρα 15:00


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, ώρα 15:30)

Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, ώρα 15:00
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους ιατρούς που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στη Συνεδρίασή του στις 18 Μάιου 2016, εξέτασε κατά προτεραιότητα το θέμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης 100 ιατρών για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. και ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση την εισήγηση αυτή, αναρτώνται οι Πίνακες επιτυχόντων, αποτυχόντων και αποκλεισθέντων, που αποτελούν και τους μοναδικούς Πίνακες που ενέκρινε το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση τους Πίνακες αυτούς, καλούνται οι επιτυχόντες να δηλώσουν αποδοχή της πρόσληψής τους.
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση των Πινάκων, ήτοι μέχρι τις 14.00 μμ της 31ης Μαΐου 2016.
Για τις θέσεις που παραμένουν άγονες, θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου την υποψηφιότητά τους, με την επαναπροκήρυξη των θέσεων αυτών, από το Υπουργείο Υγείας.
 1. Πίνακας επιτυχόντων
 2. Πίνακας αποτυχόντων
 3. Πίνακας αποκλεισθέντων (εκτός προδιαγραφών προκήρυξης)


- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού που άφορα την "Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος μηχανογραφημένης λογιστικής και εκπαίδευσης χρηστών"
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, ώρα 14:30


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, ώρα 12:00


- Διακήρυξη προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για υποβολή προσφορών (τακτικός διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά), στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο " Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής / μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:00 / Ανάρτηση τροποποίησης: Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00


- Διακήρυξη προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού & αναλωσίμων υλικών (τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ), στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 12:00 / Ανάρτηση διευκρινήσεων: Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, ώρα 14:45)


Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Μ. Πέμπτη 28 Απριλίου 2016, ώρα 15:00


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, ώρα 15:30)


Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, ώρα 15:00

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, ώρα 15:30
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, ώρα 15:30)
Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου υγειονομικού προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:30)
Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:00- Ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων, παίδων, Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 21:30)

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων/δικαιολογητικών: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14:00


- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου»
(Ορθή επανακοινοποίηση: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:30)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 13:30)
Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, ώρα 15:00


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τραπεζικά Ιδρύματα για παροχή ολοκληρωμένων Τραπεζικών Υπηρεσιών προς το ΚΕΕΛΠΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: 15/11/2015)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, ώρα 19:15)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, ώρα 15:00)


- Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση θεμάτων πληροφορικής, για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 4 Αυγούστου 2015, ώρα 11:00)

(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 15:00)


- Εκ νέου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015, ώρα 13:15)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, ώρα 15:00)


- Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: "Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας" στο πλαίσιο της πράξης "Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών".
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, ώρα 14:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, ώρα 15:00)


- Εκ νέου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Αφορά 2 θέσεις Εμπειρογνώμονα Θεμάτων Αρχείων Εξωτερικού)
 Call for expressions of interest and submission of proposals for the provision of services, under a contract for services governed by private law, in the context of implementation, with the use of own resources, of sub-project 1 "Redesigning and Developing the HCR in the hospitals and private clinics of Greece" of operation "Development of the Hellenic Cancer Registry" with code MIS 464106.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, ώρα 17:00 / Publication date: Friday 15 May 2015, 17:00)
(Ορθή επανακοινοποίηση: Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, ώρα 13:30 / Re-announcement date: Wednesday 20 May 2015, 13:30)

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, ώρα 15:00)
(New deadline for applications will expire on Tuesday 2 June 2015, at 15:00)


- Εκ νέου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Αφορά 1 θέση Ογκολόγου, και 1 θέση Εμπειρογνώμονα Θεμάτων Δημόσιας Υγείας)
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, ώρα 16:00)
(Ορθή επανακοινοποίηση: Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, ώρα 13:30)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, ώρα 15:00)


- Διακύρηξη Ανοιχτού Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο "Οργάνωση και υποστήριξη ημερίδων-συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας εκπαιδευτικών δράσεων και μετακινήσεων", στο πλαίσιο της πράξης "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων» που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό MIS 446792
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, ώρα 12:00)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25/5/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00)- Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
- New call for expressions of interest and submission of proposals for the provision of services, under a contract for services governed by private law, in the context of implementation, with the use of own resources, of sub-project 1 "Redesigning and Developing the HCR in the hospitals and private clinics of Greece" of the operation "Development of the Hellenic Cancer Registry" with code MIS 464106
Η εν λόγω πρόσκληση επισυνάπτεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (Attached in Greek and in English Language).
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, ώρα 13:00 / Publication date: Thursday 19 March 2015, 13:00)
(Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, ώρα 15:00)
(New deadline for applications will expire on Friday 3 April 2015, at 15:00)


- Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, ώρα 15:30)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, ώρα 15:00)


- Παροχή διευκρινίσεων για την υπ αριθμ πρωτ 945 16/2/2015 διακήρυξη του τμήματος 2 του Υποέργου 3 με τίτλο "Ηλεκτρονικές εφαρμογές"

- Επαναπροκύρηξη του τμήματος 2 του υποέργου 3 με τίτλο "Ηλεκτρονικές εφαρμογές" στο πλαίσιο της πράξης "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων", με κωδικό MIS 446792 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 16:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, ώρα 15:00)

- Το ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοινώνει τη ματαίωση της με αριθμ. πρωτ. 554δις/27-01-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
- Due to internal reasons, HCDCP had decided to cancel the Call for Expressions of Interest with Ref No 554/27-01-2015.

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών».
- Call for expressions of interest and submission of proposals for the provision of services, under a contract for services governed by private law, in the context of implementation, with the use of own resources, of sub-project 1 "Redesigning and Developing the HCR in the hospitals and private clinics of Greece" of the operation "Development of the Hellenic Cancer Registry" with code MIS 464106
Η εν λόγω πρόσκληση επισυνάπτεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (Attached in Greek and in English Language).
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, ώρα 17:00 / Publication date: Tuesday 27 January 2015, 17:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 15:00)
(The deadline for applications will expire on Wednesday 11 February 2015, at 15:00)
Νέα ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 15:00
The extended deadline for applications will expire on Wednesday 25 February 2015, at 15:00


- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών  στο πλαίσιο της δράσης 9 «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013» του υποέργου 1 με τίτλο «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» (Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 10:00)

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 12:00)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 16:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15:00)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για υλοποίηση δράσης υγειονομικής κάλυψης των φιλοξενουμένων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών υπό διαδικασία επιστροφής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00_Ορθή Επανάληψη)

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015, ώρα 14:00)


- Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας».
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, ώρα 17:00)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15:00)


- Επαναπροκήρυξη του Υποέργου 5 «Διαπίστευση Μεθόδων Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Γρίπης», της πράξης "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημοσίων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων".
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:00)


- Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή του έργου, κοινωνική δικτύωση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας - ευαισθητοποίηση της κοινότητας» της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας».

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014, ώρα 15:00)


(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:00)- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υποβολή προσφοράς από εταιρεία ταχυμεταφορών για μεταφορά βιολογικών δειγμάτων ή εγγράφων προς Αθήνα / Επαρχία για το έτος 2014-2015, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων» που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» MIS 446792
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00)- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Διαπίστευση Μεθόδων Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Γρίπης» για το υποέργο 5, στο πλαίσιο της πράξης: "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων". Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 13:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00)


- Διακήρυξη τακτικού διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο "Ηλεκτρονικές εφαρμογές" στο πλαίσιο της πράξης "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων", με κωδικό MIS 446792 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 12:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00)
- Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Δραστηριότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής πλαισίωσης και υλοποίησης της πράξης» στο πλαίσιο της πράξης «Δικτύωση Φορέων Πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε Πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών κρουσμάτων» με κωδικό MIS 446792.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 14:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 14:00)


- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Πιλοτική Εφαρμογή και Ενέργειες Δικτύωσης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής επιμόρφωσης και υποστήριξης της σχολικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας», με κωδικό MIS 465652 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014, ώρα 15:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 15:00)- Επαναπροκήρυξη ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το υποέργο 4 με τίτλο: «Εξοπλισμός & αναλώσιμα για το εργαστηριακό σκέλος της επιτήρησης της γρίπης»
στο πλαίσιο της πράξης: «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων». Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014, ώρα 9:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 15:00)- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014, ώρα 12:00)

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014, ώρα 12:00)


- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το υποέργο 4 με τίτλο: «Εξοπλισμός & αναλώσιμα για το εργαστηριακό σκέλος της επιτήρησης της γρίπης» στο πλαίσιο της πράξης: «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων». Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 17 Ιουνίου 2014, ώρα 16:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00)


- Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις 1.5 και 1.6 με τίτλο: «Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Νεογνική Βαρηκοΐα», «Παραγωγική Λειτουργία Παρατηρητηρίου (για 12 μήνες)» του Υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του έργου» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00)- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) με τίτλο: «Μελέτη Εφαρμογής & Βιωσιμότητας (Συμπεριλαμβανομένου Σχεδίου Εγκυκλίου εφαρμογής)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου», της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία εθνικού δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας» με κωδικό MIS 446795  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 20 Μάη 2014, ώρα 17:00)

(Προθεσμία υποβολής προσφορών και προδιαγραφών: Τρίτη 27 Μαίου 2014, ώρα 12:00)- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση δράσης υγειονομικής κάλυψης των φιλοξενουμένων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών Παρανεστίου Δράμας, Ξάνθης και Φυλακίου Ορεστιάδας. (Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 7 Μαίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Παρασκευή 16 Μαίου 2014, ώρα 14:00)- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) με τίτλο: «Συνδρομητική χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης και τηλε-συνεργασίας, Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Δικτύου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου», της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία εθνικού δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας» με κωδικό MIS 446795 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». (Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 29 Απριλίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών και προδιαγραφών: Δευτέρα 5 Μαίου 2014, ώρα 15:00)- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106. (Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, ώρα 11:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 22 Απριλίου 2014, ώρα 15:00)


- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Πιλοτική Εφαρμογή και Ενέργειες Δικτύωσης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής επιμόρφωσης και υποστήριξης της σχολικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας», με κωδικό MIS 465652 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Διαφορετικές ημερομηνίες ανάλογα με τη θέση. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή στη σελίδα 19 της Πρόσκλησης)


- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» (
Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, ώρα 11:30)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 22 Απριλίου 2014, ώρα 15:00)
- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου για την υλοποίηση της Δράσης 1.2 «Δίκτυο Ιατρών και άλλων επαγγελματικών υγείας», του Υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του Υποέργου» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ», με κωδικό MIS 446795 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». (Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, ώρα 11:30)

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, ώρα 15:00)


- Πρόσκληση υποβολής (τεχνικών - οικονομικών) προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης 9 «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013» του υποέργου 1 με τίτλο «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013". (Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 11:30).
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, ώρα 12:00
)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 ««Δραστηριότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής πλαισίωσης και υλοποίησης της πράξης» στο πλαίσιο της  Πράξης «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημοσίων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων». (Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, ώρα 17:00)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση δράσης υγειονομικής κάλυψης των φιλοξενουμένων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών Αμυγδαλέζας, Πέτρου Ράλλη, Ελληνικού, Κορίνθου, Κομοτηνής και στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 21:00)

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 14:00)


- Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο: «Δράσεις εκπαίδευσης, προβολής, δημοσιότητας και ενημέρωσης των εμπλεκομένων». (Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:00)
στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών».

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014, ώρα 12:00)


- Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
σε ευρώ, για το υποέργο 3 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Ημέρας»
στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors»

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013, ώρα 12:00)


- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου που στεγάζεται το Κέντρο Ημέρας»
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00)


- Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Ημέρας»

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00)


- Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ για την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ»
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00)


στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS» 
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, ώρα 15:30)- Προκήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον χαμηλή προσφορά, για τη «Σίτιση Ωφελουμένων του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS». (Ανάρτηση: 1 Αυγούστου 2013, ώρα 10:00).
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS». (Ανάρτηση: 11 Ιουλίου 2013, ώρα 15:00).
(Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013, ώρα 15:00)

- «Διενέργεια ερευνητικού προγράμματος ανίχνευσης αναγκών ωφελουμένων», για το υποέργο 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS». (Ανάρτηση: 8 Ιουλίου 2013, ώρα 15:00).
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013, ώρα 12:00)

- «Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: Προβολή και δημοσιότητα της πράξης» του υποέργου 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors». (Ανάρτηση: 10 Ιουνίου 2013, ώρα 14:00). Διευκρινίσεις: «Προβολή και Δημοσιότητα της Πράξης», για το υποέργο 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS»
(Προθεσμία υποβολής προσφορών, Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, ώρα 12:00)

- Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού γιια μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το Κέντρο Ημέρας – «Οpen Doors» του υποέργου 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors" (Ανάρτηση: 6 Ιουνίου 2013, ώρα 14:00).
(Προθεσμία υποβολής προσφορών, Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, ώρα 12:00)

- Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο: «Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή και κωδικοποίηση των νεοπλασιών» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών»

(Προθεσμία υποβολής προσφορών, Τρίτη 26 Μαρτίου 2013, ώρα 12:00)

- Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο:
«ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
α. ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ,  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ),
β. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ),
γ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)»
στο πλαίσιο των πράξεων: ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
α. ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ,  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ)
β. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
γ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ( ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

(Προθεσμία υποβολής προσφορών, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, ώρα 12:00)

- Το ΚΕΕΛΠΝΟ για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2012 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου,  προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την υποβολή οικονομικών προσφορών για:
(Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013, ώρα 14.00)


- Ανακοίνωση προκήρυξης για πρόσληψη Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

(Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 8 Μαρτίου 2013)

- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση δράσεων στα Κέντρα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Τυχερού, Σουφλίου, Φυλακίου και στα Κέντρα Κράτησης Kομοτηνής και Ξάνθης.
Κατεβάστε την προκήρυξη με αναλυτικές πληροφορίες

(Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 7 Μαρτίου 2013, ώρα 14:00)


- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διοργάνωση ταξιδιού στο Κάρτζαλι Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του έργου «Cross border Research Center Environment and Health (RCEH)» του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος- European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007 - 2013 - Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας –Βουλγαρίας.
Κατεβάστε την πρόσκληση υποβολής προσφορών

(Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, 21 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 10.00)

- Προκήρυξη θέσης εξειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος EUPHEΜ του ECDC.


- Προκήρυξη 12 θέσεων στην Επιδημιολογία Πεδίου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος EPIET του ECDC.

(Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 4 Φεβρουαρίου 2013, 01:00)

2012

- «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διοργάνωση ταξιδιού στο Κάρτζαλι Βουλγαρίας στο πλαίσιο του έργου «Cross border Research  Center Environment and Health (RCEH)» του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος- European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007 - 2013 - Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας –Βουλγαρίας». (Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00)

- Το ΚΕΕΛΠΝΟ για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου,  προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την υποβολή οικονομικών προσφορών για:
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 13 Αυγούστου, 14:00)

 • Διακήρυξη Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:
  Διαπίστευση μεθόδων για τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες:
  Α. Σύγκλισης (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης)
  Β. Σταδιακής εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας)
  Γ. Σταδιακής Εισόδου (Νοτίου Αιγαίου)
  στο πλαίσιο των υποέργων 1 των πράξεων:
  Α. Σύγκλισης (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης)
  Β. Σταδιακής εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας)
  Γ. Σταδιακής Εισόδου (Νοτίου Αιγαίου)
 • Περίληψη Διακήρυξης Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 24 Σεπτεμβρίου, 12:00)


(Λήξη προθεσμίας υποβολής 4 Σεπτεμβρίου, 12:00)(Λήξη προθεσμίας υποβολής 11 Ιουλίου, 12:00 μεσημέρι)


(Λήξη προθεσμίας υποβολής 28 Ιουνίου, 12:00 μεσημέρι)

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου,  προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την υποβολή οικονομικών προσφορών για:
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 27 Ιουνίου, 14:00)


Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου,  προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την υποβολή οικονομικών προσφορών για:
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 5 Ιουνίου, 12:00 μεσημέρι)

(Λήξη προθεσμίας υποβολής 15 Ιουνίου, 12:00 μεσημέρι)

(Λήξη προθεσμίας υποβολής 2 Μαΐου, 12:00 μεσημέρι)
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 27 Απριλίου, 14:00)

 • Το ΚΕΕΛΠΝΟ για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Υλοποίηση δράσεων κάλυψης ιατρικών & ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου." στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες  για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φορητών υπολογιστών και εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων
 • Το ΚΕΕΛΠΝΟ για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Υλοποίηση δράσεων κάλυψης ιατρικών & ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου." στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες  για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000)

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000) 

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000)

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000)

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000)

 • Νέα παράταση, μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου, δίνεται στην υποβολή των αιτήσεων για χαρακτηρισμό των Εργαστηρίων ως “Εξειδικευμένο Εργαστήριο και Εργαστήριο Αναφοράς στα πλαίσια της Εργαστηριακής Υποστήριξης της Δημόσιας Υγείας”.
         Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το χαρακτηρισμό ως Εξειδικευμένο Εργαστήριο και Εργαστήριο Αναφοράς στα πλαίσια της Εργαστηριακής Yποστήριξης της Δημόσιας Υγείας” (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη)
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2016 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.