Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας
Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3619_17/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Της Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 19η/16-10-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3512/10-10-2017 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα A, Γ & Δ της Δράσης.

- Υποέργο Α, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

- Υποέργο Α, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων


- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ1

- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ1

- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ2

- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ2

- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ3

- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ3


- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ1

- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ1

- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ5

- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ5

- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ7

- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ7

- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικών Θέσης Δ2, Δ3, Δ4 & Δ6

- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικών Θέσης Δ2, Δ3, Δ4 & Δ6


- Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων για το Υποέργο Α

- Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων για το Υποέργο Γ

- Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων για το Υποέργο Δ
Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3169_15/9/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 17η/13-9-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3110/13-9-2017 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων (και Επιλαχόντων και Απορριπτέων) για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα A, Γ & Δ της Δράσης.

- Υποέργο Α, Πίνακας Επιτυχόντων
- Υποέργο Α, Πίνακας Επιλαχόντων

- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ1
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ1
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ3
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ3

- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ1
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ1
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ5
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ5
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ7
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ7
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικών Θέσης Δ2, Δ3, Δ4 & Δ6
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικών Θέσης Δ2, Δ3, Δ4 & Δ6

- Πίνακας Απορριπτέων για τα Υποέργα Α, Γ & Δ

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, ορίζεται χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, δλδ μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, για την κατάθεση ενστάσεων των ενδιαφερόμενων.Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3168_15/9/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Της Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 17η/13-9-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3116/13-9-2017 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων (και Επιλαχόντων και Απορριπτέων) για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα Β & Ε της Δράσης.
- Υποέργο Β, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού θέσης Β1
- Υποέργο Β, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού θέσης Β2
- Υποέργο Β, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού θέσης Β2
- Υποέργο Β, Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

- Υποέργο Ε, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικών Θέσης Ε1 ως Ε4
- Υποέργο Ε, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Ε5
- Υποέργο Ε, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικών Θέσης Ε1 ως Ε5
- Υποέργο Ε, Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2959_01/9/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 16η/30-8-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2906/30-8-2017 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων (και Επιλαχόντων και Απορριπτέων) για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα Β & Ε της Δράσης.
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού θέσης Β2
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού θέσης Β2
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικών Θέσης Ε1 ως Ε4
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Ε5
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικών Θέσης Ε1 ως Ε5
- Πίνακας Απορριπτέων για τα Υποέργα Β & Ε


Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, ορίζεται χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, δλδ μέχρι την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, για την κατάθεση ενστάσεων των ενδιαφερόμενων.Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2857_23/8/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2218/22-6-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 3ο Πρόγραμμα για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 15η/26-7-2017 Συνεδρίασή του και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1/14-7-2017 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάθεση της θέσης του Υπευθύνου ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής κατευθυντήριων οδηγιών διακοπής του καπνίσματος (ΚΩΔ Β1), στην Ιατρό κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, καθώς κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής για τη θέση αυτή.


Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 1960_2/6/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 907/14-3-2017 προκήρυξης πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2-2016 προκήρυξης.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2041_12/6/2017

Διόρθωση λαθών εκ παραδρομής οριστικών πινάκων στα πλαίσια της επαναπροκήρυξης 907/13-3-2017 απόφαση της 12ης/7-6-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 1643_12/5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 907/14-3-2017 προκήρυξης πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2-2016 προκήρυξης.

Η σχετική με τα ανωτέρω απόφαση της 10ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ ορίζει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών -δηλαδή μέχρι 22 Μαΐου 2017- για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 907/14-3-2017 επαναπροκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ.Μαρούσι 4-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 573/16-02-2017 επαναπροκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Μαρούσι 28-3-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 573/16-02-2017 επαναπροκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στην 7η Συνεδρίαση του στις 23 Μαρτίου 2017, εξέτασε κατά προτεραιότητα το θέμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης διαφόρων ειδικοτήτων για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» και ενέκρινε το υπ’ αριθμ. εμπ.224/22-3-2017 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση το πρακτικό αυτό, αναρτώνται οι προσωρινοί Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των Πινάκων, ήτοι μέχρι τις 14.00 μμ της Παρασκευής 31ης Μαρτίου 2017.Μαρούσι 14-3-2017
Αρ. Πρωτ. 907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Α. 41 ατόμων κατηγορίας ΠΕ Ιατρών
Β. 177 ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών
 
Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2-2016 προκήρυξης.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 14 Μαρτίου 2017)
(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00)Μαρούσι 16-2-2017
Αρ. Πρωτ. 573
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2 & 3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ημερομηνία ανάρτησης: 16 Φεβρουαρίου 2017)
(Νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00)Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1862 τρις/10-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1863 δις/10-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).


Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1861 δις/11-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1864 δις/11-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1905 δις /3-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).
Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017 αποφασίζει την ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τις εν λόγω άκυρες αιτήσεις.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Διαγωνισμοί
Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3519_10/10/2017

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και μελανιών-τόνερ εκτυπωτών (CPV:30192112-9).

ΑΔΑ: ΩΝΕ2469ΗΜΛ-57Ν
ΑΔΑΜ: 17PROC002067120


Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τετάρτη 01/11/2017 και ώρα 12.00 μ.μ.


Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3105_13/09/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια ετήσιας συνδρομής λογ/μων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μετάπτωσης δεδομένων του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων.
ΑΔΑ : Ω1ΛΟ469ΗΜΛ-Α1Θ
ΑΔΑΜ : 17PROC001936949
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ημέρα Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 15:00

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3017_05/09/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες των δομών ,στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση»- PHILOS »
ΑΔΑ : 7ΔΩ6469ΗΜΛ-Χ2Ν
ΑΔΑΜ :17PROC001901475
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2905_30/8/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών ταξιδιών στο πλαίσιο του Προγράμματος PHILOS.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 30/8/2017)
AΔΑ: 7ΙΡ3469ΗΜΛ-Ζ50
ΑΔΑΜ: 17PROC001874505

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/9/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00


Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2017 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.