Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας
Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 1628_20/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 4756_15/12/2017 Προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων έργου για τις θέσεις Δ1 & Δ2 της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 4η/08-2-2018 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 553/08-2-2018 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων για την εν λόγω Προκήρυξη και για τις θέσεις Δ1 και Δ2 της Δράσης.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00)
Ορίζεται χρονικό περιθώριο 5 εργάσιμων ημερών για την υποβολή ενστάσεων.
Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 1496_14/2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 4441_01/12/2017 Προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων έργου για τα Υποέργα Β, Γ και Ε της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 4η/08-2-2018 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 563/08-2-2018 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα Β, Γ & Ε της Δράσης.


- Υποέργο Β, Πίνακας Επιτυχόντων Β2, Β4
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιλαχόντων Β2, Β4
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιτυχόντων Β3
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιλαχόντων Β3

- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Γ1, Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Γ1, Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Γ3
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Γ3

- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων  Ε1, Ε2, Ε3
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιλαχόντων  Ε1, Ε2, Ε3
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων  Ε4

- Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, μπορούν να ξεκινήσουν οι ενέργειες υπογραφής των συμβάσεων με τους επιτυχόντες.


Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 451_02/2/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συντονιστής Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Project manager), στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης “European Joint Action on Antimicrobial Resistance & Healthcare – Associated Infections ‘EU-JAMRAI’” για την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής και των λοιμώξεων που συνδέονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Υγείας 2014-2020.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 05/2/2018, 11:00)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
____________________________________________________________________

Διαγωνισμοί
- Αθήνα 06-02-2018 Αρ. Πρωτ.: 1174
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανοταινίες και τόνερ) εκτυπωτών φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 12:30)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 8/2/2018 και ώρα 15:00


- Αθήνα 05-02-2018 Αρ. Πρωτ.: 1151
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 14:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 12/2/2018 και ώρα 15:00


Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.